ني قصه آن شمع چوگل بتوان گفت             ني حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن است كه نيست    يك دوست كه با او غم دل بتوان گفت

لینک
شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی