همانقدر که آدم های آرمانگرا و ايده آليست را دوست دارم از آدمهای جاه طلب متنفرم.... و متاسفانه هميشه اين دو باهم اشتباه می شوند!

لینک
سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی

   بيانات گهر بار !   

تف به اين دنيا که قورباغه دو سر و هشت پا در آن اينقدر زياد هست ولی آدم باشعور اينقدر کم!

لینک
شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی