شانزده سال به عقب   

ازسياست بدم می آيد ، چندان هم ميهن پرست نيستم ، به دين مذهبی پايبند نيستم واز دين و مذهبی هم متنفر نيستم ، از خدايی نمی ترسم ، و از روز عذابی ! در كل به نظر خودم آدم پوچی هستم اما .......
 اما بعد از شنيدن نتيجه انتخابات دلم گرفت بد جوری هم گرفت . انتخاباتی كه نتيجه تفكری سطحی از طرف سياسی ترين مردم دنيا بود . تفكری كه آنقدر به دور از واقعيات معاصر بود كه حتی برای جناب دن كيشوت هم خنده آور بود ! دلم گرفت ! بدجوری گرفت ! نمی دانم چرا اين موجود بی ريشه و گل و ساقه اين جوری گرفت!

لینک
شنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی