دمپائی و یانکی ها:   


شرمها و حماسه ها:
کتاب حماسه ها را ورق می زنم
و آنچه می پرستيدند:
بوی گند گنگستری
که با کشیدنی می کشد
و پوست تاریخ را
به ارمغان مردمان سایه می برد
تا پوست بی ملاحت خود را
در سرزمین وسیع آفتابی
برنزه کنند
و دم از میهن ما بزنند!!
به خود می گویم:
کدامین دزد و غارتگر چنین بی شرم؟
یادم از شرم می آید
که در چنین تاریخ
حماسه ها شرمند و شرمها حماسه
چه تاریخ بی حماسه و پر شرمی!

لینک
دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی