تيکه های دمپايی...

نبودنت را،

اينهمه سراييدم.

آيا ،

ميرسد زمانی،

که بودنت را ،

اينهمه بسرايم؟

لینک
دوشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی