تيکه های دمپايی...

فدايت نخواهم شد!

جان خود را نميدهم!

مال خود را حرامت نميکنم!

عواطفم را ٬ و عشقم را ٬

به پايت نمی ريزم!

جسم خود را٬

به خاطر تو ٬

نحيف و زرد و لاغر نمی کنم!

......

آخر ميخواهم٬

از تمام اينها ٬

وقتی که با من باشی٬

لذت ببرم!!

 

 

لینک
دوشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی