لعنتی!

تورابه خدا،

ديگر

آن شلوارجين آبی را نپوش!

هروقت در پاساژ

جين آبی می بينم

دلم ميريزد

بايد به آسمان نگاه کنم

آن هم آبيست

باز دلم ميريزد

لا اقل آسمان را رنگ کن!

تورا به خدا

جين آبی را نپوش

لینک
سه‌شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی