بعضی حقيقت ها ، بزرگترين مشکلشان اظهر من الشمس بودنشان است‌ !

آخر يک لامپ صد وات هم چشم بعضی ها را می زند و نمی توانند آن را ببينند چه رسد به چيزی روشنتر از خورشيد!

لینک
سه‌شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی