دنيای من کوچک است،

ولی نه آنقدر که در آن جا نشوی.

دنيای من بزرگ است،

ولی نه آنقدر که در آن گم شوی.

خودت بگو،

بهتر از اين کجا خواهی يافت ؟

لینک
چهارشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی