اونقدر زيبا بودند که حيفم آمد تمامشان را برايتان نگذارم .......... گرم ولی غمگين ، اين پارادوکس افسانه ای

لینک
چهارشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی