خورشيد،

نور خود را که پاشيد،

بر خواب پنجره ها،

از خواب ناخوشم پراند .

چند فحش آبدار نصيبش کردم

روی بخور پنجره نوشتم:

لعنت بر پدر و مادر کسی،

که در اين مکان نور بپاشد.

 

لینک
چهارشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی