هرچه را گفتی،

ناديده بگير،

ناديده گرفتم.

اما نمی توانم،

اين همه ناديده بگير را،

ناديده بگيرم!

لینک
شنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی