تیکه های دمپائی

بسته ها و بندها:

بیا که آغوش باز ،
در این دنیای ،
بسته ها و بندها ،
دیگر نخواهی یافت
بیا که این آغوش ،
وقتی بسته شد ،
جزئی از همان ،
بسته ها وبندها ،
خواهد بود

لینک
یکشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی