دمپایی جزو معدود پوشاکیه که هیچ نیازی به دوتا از شکنجه های بزرگ تاریخ یعنی واکس زدن و اتو کشیدن ندارند . البته بند بستن و پا شنه کشیدن را هم نباید فراموش کرد.ای کاش دنیا اونقدر قشنگ بود که همه جا ، سر کار و توی خونه ، توعزا وعروسی ، می شد دمپائی پوشید در اون صورت چه قدر در وقت و انرژی و پولمون صرفه جوئی می شد؟
به قول سهراب سپهری: ساده باشیم / چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت
حالا باز هم میگید چرا دمپائی !؟

لینک
یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی