بيا که تنهايی  ، تنها بودن ، درد است . بيا که باتو تنها بودن ، جاودانگيست ، آفريدنست و لذت است ! بيا که با هم تنها باشيم تا تنها نباشيم !بيا که با هم ، از تنهاييمان حرف بزنيم تا تنهاييمان را فراموش کنيم ! بيا که با هم باشيم...

لینک
چهارشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی