چه بلا تکليفی ،

بدتر از آن ،

که بايد ،

به خاطر ايرانی بودنم ،

هم در اوج افتخار ،

و هم در انتهای شرم باشم ؟

لینک
شنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی