تورا دوست دارم٬

آخر کنار تو٬

احمق می شوم.

تو را دوست دارم٬

آخر کنار من٬

دروغگو می شوی.

و هر دروغگويی احمق را٬

و هر احمقی دروغگو را ٬

دوست دارد.

تورا دوست دارم٬

ولی از دروغهايت٬

متنفرم!

لینک
یکشنبه ٤ دی ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی