بيانات گهر بار !   

تف به اين دنيا که قورباغه دو سر و هشت پا در آن اينقدر زياد هست ولی آدم باشعور اينقدر کم!

لینک
شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی