همانقدر که آدم های آرمانگرا و ايده آليست را دوست دارم از آدمهای جاه طلب متنفرم.... و متاسفانه هميشه اين دو باهم اشتباه می شوند!

لینک
سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی