انسانها يا گرگند يا گوسفند و يا اصلا انسان نيستند .... من يکی که دوست دارم جزو گروه سوم باشم!

لینک
دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - سهیل طاغی