از امروز،

هروقت که گفتی،

دوستت دارم،

رسيد می گيرم،

اگر چه خوب می دانم،

رسيدهای تو ،

در هيچ دادگاهی،

حتی وجدانت،

اعتبار ندارند.

لینک
شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥ - سهیل طاغی