تیکه های دمپائی

 

بسته ها و بندها:

 

بیا که آغوش باز ،


در این دنیای ،


بسته ها و بندها ،


دیگر نخواهی یافت


بیا که این آغوش ،


وقتی بسته شد ،


جزئی از همان ،


بسته ها وبندها ،


خواهد بود

لینک
شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥ - سهیل طاغی