ديشب دوباره،

منت خواب را می کشيدم ،

تا به چشمم بيايد.

ديشب دوباره ،

منت تورا می کشيدم ،

تا به خوابم نيايی.

......

ديشب دوباره،

خواب به چشمم نيامد.

ديشب دوباره،

تو به خوابم  آمدی!

لینک
شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥ - سهیل طاغی