آغوش ، آغوش

آغوش خاليم

كه قول مي دهم

چنان گرم خواهد بود

چنان امن خواهد بود

خوب مي داني

 

آغوش ، آغوش

خوب مي داني

نوازش ، نوازش

چاشني لطيف ، مهربان

براي لمس عمق آغوش

نوازشهايم

عاشقانه است

عاشقانه ، عاشقانه

خوب مي داني

 

آغوش ، آغوش

خوب مي داني

بوسه ، بوسه

تنگ ، صاعقه اي از عشق

داغ مي بارد

بر لبان بسته ات

بوسه هايم هزار حرف مي زند

هزار شعر مي خواند

خوب مي داني

 

آغوش ، آغوش

قصه ايست عظيم

خوب مي داني

خوب مي داني

لینک
سه‌شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٦ - سهیل طاغی