اين هم شاهد ديگر حرفهائی که حنجره ام را جر دادم و کسی گوش نکرد . سياسی ترين کشور يعنی آمريکا اگر چه تنها ابر قدرت و بزرگترين اقتصاد و قدرت نظامی دنياست . اما کمترين شاخص توسعه انسانی را دارد. نکته جالبتر آنکه کشورهايی بالاترين شاخص را دارند که از نظر سياسی تقريبا خنثی هستند.

لینک
یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی