نسيمي خنك ولي خردادي :

موسيقي ادراكم

نرم و لطيف است مدتي

سايه وار مي آيد

سايه وار مي رود

گاهي هوا گرم است

ولي مهم نيست

گاهي هوسي از دور سرك مي كشد

ولي مهم نيست :

با چشمكي دور مي شود .

دنيا همين حالاست :

همين خرداد ،

همين هواي گرم ،

همين اضطراب كمرنگ ،

هوسهاي دور ،

همين كرختي هاي احساس ،

دنيا همين حالاست......

 

/ 0 نظر / 16 بازدید